• För små och stora dansare sedan 1974

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy


På Dansbutiken Sverige AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du gör dom gällande. Det är viktigt att du tar del av detta och förstår vad det innebär så du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Tex kan bilder och ljudupptagningar som behandlats i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som tex IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs per automatik eller ej. Några typiska behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss genom samband med köp på vår webbshop, kontaktar oss via hemsida, mail eller vid bokningar och beställningar i våra butiker.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Dansbutiken Sverige AB, org nr 556758-9709 Gamla Brogatan 34, 111 20 Stockholm är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål – För att kunna hantera köp och beställningar

Behandlingar som utförs

Leverans och avisering
Hantering av betalning (inkl analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta kontroll av betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

Namn
Personnummer (endast i anslutning med vissa valda betalsätt)
Kontaktuppgifter i form av e-post och telenummer
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (vilken vara som köpts och vart den levererats)

Laglig grund

Fullgörandet av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål – För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice, via telefon eller mail.
Identifiering
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
Kategorier av personuppgifter

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Din korrespondens
Information om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats.


Våra samarbetspartners i behandling av dina personuppgifter

För att kunna till fullo på bästa sätt fullfölja vår service till dig som kund används nämnda personuppgifter ovan via företagen nedan. Klicka på länken vid respektive företagsnamn för att läsa dessa företags egna policy kring personuppgifter.

Sitoo https://www.sitoo.se/integritetspolicy
Klarna https://www.klarna.com/se/dataskydd/
Unifaun https://www.unifaun.com/gdpr/
Postnord https://www.postnord.se/integritetspolicy
DHL http://dhlfreight.se/Hem/tabid/1672/ctl/Privacy/Default.aspx

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats eller enligt respektive företags policy.


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att uppgiften skall ändras.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare samtycke. Genom att klicka på avregistreringslänk i epostmeddelandet där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade tex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallat detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. T ex i enlighet med bokföringslagen.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter. Detta kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Datainspektionen

 Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/